Home

Obecná didaktika skripta

Materiál Didaktika - skripta, doc

 1. Didaktika - skripta, doc. Malach skripta docenta Malacha. za 2 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Obecná didaktika [KPD/AOBDI] Škola. Ostravská univerzita
 2. 1 1. Didaktika Didaktika: slovo didaktika je řeckého p ůvodu, didaskein znamená u čit, vyu čovat, u čit se = didaktika p ředstavuje pedagogickou disciplínu, kterou vymezujeme jako teorii vzd ělávání a vyu čování. Zabývá se problematikou vzd ělávacích obsah ů, které se jakožto výsledky spole čensko - historické zkušenosti lidstva stávají v procesu vyu čování.
 3. ována ideály spole þnosti, ekonomikou, sociáln -politickým uspo ádáním a kulturou

Obecná didaktika Skripta a studijní opory dotisk, 2018, 178 stran, ISBN 978-80-244-5141-1 Skripta a studijní opory: Obecná didaktika Prodejna VUP: +420 585 631 786 info@vydavatelstviupol.c Obecná didaktika studuje obecné otázky obsahu vzdělávání i procesu vyučo. vání a učení, které jsou společné vem předmětům. Vedle obecné didaktiky vznikly didaktiky oborové jako samostatné vědní disciplíny. V současné době se intenzivně rozvíjejí. U nás tento vývoj začal předevím po druhé světové válce od. 1. Obecná didaktika 1.1 Pojem a předmět obecné didaktiky 1.2 Rozdělení didaktik podle zaměření 1.2.1 Obecná didaktika 1.2.2 Předmětová didaktika 1.2.3 Oborová didaktika 1.2.4 Školní didaktika 1.3 Historický vývoj didaktiky 1.3.1 Jan Amos Komenský 1.3.2 Jean-Jacques Rousseau 1.3.3 Johann Heinrich Pestalozz Obecná pedagogika - skripta. Kategorie: Pedagogika. Typ práce: Výpisky z knih, recenze. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce v heslech shrnuje poznatky o pedagogice a jejích disciplínách. Poté se věnuje výchově, jejímu fungování, organizaci, principům a vlivům, které na ní působí. Závěr popisuje. cvicebnice UJE

Skripta speciální pedagogiky. KPG/4244 - Sociálně pedagogická asistence (dr. Svoboda) KOL. AUT. Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele základní školy. Plzeň: ZČU, 2011. JANSKÁ, Iva a Tomáš HABART. Pojďte do školy! (Ne)Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí. Praha: Člověk v tísni, 2011 • didaktika (obecná didaktika, oborová didaktika, didaktika vyučovacích předmětů), • pedagogická psychologie, • školní pedagogika, • ekonomie edukace (ekonomika vzdělání), • pedagogická prognostika, • pedagogika volného času

 1. table of contents introduction 6 chapter 1: how to write a syllabus 14 chapter 2: how to communicate 13 chapter 3: how to work with quotations 13 chapter 4: how to make multimedia presentations 14 chapter 5: how to work with goals and objectives 8 chapter 6: how to work with content 1
 2. Didaktika matematiky II. část: Obecná didaktika matematiky (978-80-7489-326-1) Kniha - autor Josef Polák, 160 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie
 3. učební texty, skripta, výukové programy, příručky: Nauczanie na odleglość -stan i perspektywy na uzczelniach wyzszych (w Republice Czeskiej) Josef Malach: Rok: 2008: prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy) Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů.
 4. Obecná didaktika Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu..

Výklad teoretických pojmů je doplněn příklady z praxe a třetí kapitola sama naznačuje možnosti uplatnění základních didaktických kategorií přímo ve výuce, obsahuje i témata, kterými se obecná didaktika tradičně nezabývá (kázeň ve výuce, humor ve výuce klima třídy aj.) Obecná didaktika je teorie vyučování, která se zabývá obecnými problémy výuky. Může to být například didaktika matematiky na základní, střední nebo vysoké škole. Obecná didaktika čerpá poznatky ze speciální didaktiky. Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7. HALIŠKA, J. - elektronická skripta (v Uebních materiálech ISu) HROMÁDKA, Z. - elektronická skripta (v Uebních materiálech ISu Obecná didaktika zkoumá zákonitosti, podstatu a obsah vzdělávání. Zabývá se uplatňováním organizačních forem a metod, které vedou k úspěšným výsledkům ve vyučování. Obecná didaktika se tedy zabývá obecnými zákonitostmi vzdělávání jako celku, ne pouze určitého předmětu

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a další Obecná didaktika - Seminarky.cz Největší databáz Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > O > Obecná didaktika Zadání, seminárky a projekty pro předmět: Obecná didaktika. Vypracované otázky 39 s. / 3. roč. / doc. 1. DidaktikaDidaktika: slovo didaktika je řeckého původu, didaskein znamená učit, vyučovat, učit se= didaktika představuje pedagogickou disciplínu, kterou vymezujeme jako teorii vzdělávání a vyučování Didaktika je teorie vzdělávání, která se zabývá formami, postupy a cíli vyučování. Je součástí pedagogiky, zabývající se metodami a formami školního vyučování.Didaktika je pojem odvozený z řeckého slova didasko, které znamená učím nebo vyučuji.Předmět didaktika je nezbytnou součástí studia každého studenta, který má v úmyslu se někdy zabývat.

Obecná teorie a dějiny umění a kultury Estetika 3 B P český Obecná teorie a dějiny umění a kultury Didaktika konkrétního jazyka 3 P P, K český P7310 Filologie Fonetika 3 P P, K český P7310 Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky didaktika. Didaktika patrí k najrozpracovanejšej časti pedagogiky, o čom svedčia stovky publikácií. Didaktika ako pojem je odvodený od gréckeho slova didaktikos - poučujúci a didascó - učím, poučujem. Pojem didaktika prvýkrát použil a do pedagogiky zaviedol nemecký pedagóg Wolfgang Ratke (1571-1635) v roku 1613. Ale. Ostravská univerzita nabízí studium na šesti fakultách a třech ústavech. Byla založena v roce 1991. Na OU můžete studovat například fotografii, zdravotně sociální péči či aplikovanou informatiku

obecná didaktika Other term: didaktika obecná See also (g) didaktika Linking entry: general didactics Conspect: 37 - Výchova a vzdělávání Collection kind: Subject terms file References (1) - Subject terms file (13) - Naučná literatura (8) - Skripta (3) - Učebnice (2) - Elektronické zdroje (8) - ARTICLE

Skripta a studijní opory: Obecná didaktika

Skripta ČVUT > MÚVS . Dvořáček: Obecná pedagogika pro techniky. Fakulta: MÚVS: Vaněček, David: Didaktika technických odborných předmět... 496 Kč . Ochrana osobních údaj. Aktuality. Informace k projektu vzdělávací akce: Nejde o zápočet (na konci předmětu je jen zkouška), ale o přípravný dokument ke zkoušce, který vám má být u zkoušky oporou.Můžete na tomto vzorovém příkladu ilustrovat řadu odpovědí na otázky zkoušejícího řešených, jako je obecná didaktika TV nebo pedagogika sportu. Snaží se neopakovat příliš obecná té-mata řešená v publikacích zabývajícími se aplikovanou tělesnou výchovou (ATV) (Ješina, Kudláček et al., 2011). I když všechny tyto publikace plně respektuje a navazuje na ně

výchovy, obecná didaktika, oborové didaktiky, ped. diagnostika, ped. evaluace, ped. Skripta optika; MA2BP_PAL2 - Algebra a aritmetika 2 - Skripta; SP2BP_PPS1 - Patopsychologie 1 (psychopatologie) - Skripta Patopsychologie; SZ7BP_DUP1 - Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky - Skripta Dejiny_skoly_a_pedagogiky o obecná didaktika - teorie výchovy a vzdělávání o oborové didaktiky - pravidla správného vyučování v určitém oboru . www.pedagogika.skolni.eu • Skripta a výukové materiály vysokoškolských pedagogů Významné zdroje pedagogických informac Skripta a studijní opory publikované: CALOŇOVÁ, D. Metodika herních činností. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-774-5. ČÍŽKOVÁ, Š. Vybrané kapitoly z funkční anatomie I. 1. vyd d) didaktika ANO e) edukační prostředí NE f) obecná pedagogika. ANO 1. obecná pedagogika 2. didaktika 3. speciální pedagogika 3. Charakterizujte stručně Konfucia. Které klasické texty jsou spojeny s jeho jménem ? Konfucius žil v 6.-5. stol. před n.l. v Číně Vybrané problémy sociální pedagogiky: [skripta]. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, 89 s. ISBN 80-7184-015-7. CHUDÝ, Štefan, Pavel NEUMEISTER a Alena JŮVOVÁ. Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesích [sic]. OBECNÁ A OBOROVÁ DIDAKTIKA. Studijní.

Milí zákazníci, v souladu s nařízením vlády ČR má naše kamenné knihkupectví ZAVŘENO. E-shop ale běží dál! Osobní odběr knih objednaných přes tento e-shop je možný od pondělí do soboty od 10.00 do 18.00 Podobné jednotky. Didaktika primární školy : vybraná témata oboru pro studenty učitelství 1. st. ZŠ / Hlavní autor: Šikulová, Renata, 1963- Vydáno: (2013) Cvičebnice obecné didaktiky / Hlavní autor: Doulík, Pavel, 1977- Vydáno: (2015).

Didaktika biologie Olga Rotreklová Didaktika biologie Požadavky ke zkoušce: . Písemná příprava na vyučování . Folie na zpětný projektor . Alternativní test - 10 otázek . Protokol z laboratorního cvičení . Pracovní list . Příprava na jednodenní terénní exkurzi . Učební text s obrázky na libovolné téma více informací n Obecná didaktika: Slovo didaktika je odvozeno od slova, které znamená vyučovat, učit. Je to tedy disciplína, která se zabývá přímo výukou a učením. Zkoumá, jakými způsoby se vyučuje, jaké jsou pro to používány metody, formy, prostředky

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Velká didaktika (Jan Amos Komenský) - - latinsky Didactica magna (1657) • dílo pedagogické, zachycuje teorii • obsahuje zásady moderního vyučování a výchovy, každý člověk má právo na vzdělání bez ohledu.. Skripta Didaktika Tv pro spec. pedagogy, PhDr. Vl. Krásová, Ftělesné kultury UP Olomouc 1993; Obecná a školská ergonomie, Prof. O Sláma, UP Olomouc Pdf 1994; Etika ve společnosti a v povoláních, Doc. I. Hodovský, UP Olomouc Pdf 1994; Camphillské hnutí, Péče o mentálně postižené, PaeDr zvládnutím teoretických disciplín - obecná pedagogika, školní didaktika, pedagogická a psychologická diagnostika, profesní etika, sociální pedagogika a školský management, Skripta CD ROM. In Vysokoškolská pedagogika pro učitele a inženýry. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2001. NIKL, J. Metody.

Obecná didaktika - vybraná témata [elektronický zdroj] / Kamil Janiš Issue data [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] Note: Název z titulní obrazovky (verze z 8.7.2014). Obrázky v externích souborech Způsob přístupu: World Wide Web Obsahuje bibliografii Subj. Headings: obecná didaktika Form, Genr KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky . Praha: GRADA. 2008. ISBN 978­80­247­2429­4. KLEIN, L. Freinet­Pädagogik im Kindergarten rozšírené hľadanie. Odporúčame; Pripravujeme; Novinky; Antikvariát; Inde nekúpite; 0,00 € 0 ks tovar Obecná didaktika, 2. vydání Obst Otto. Dostupnosť. sklade

Inzerát č. 124509352: Obecná didaktika, Cena: 90 Kč, Lokalita: Nácho Učebnice obecné didaktiky, kterou právě držíte v ruce, představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást si otázky, problematizovat a vidět nové problémy, hledat jejich řešení, uvědomovat si smysl jednání v. TEST - DIDAKTIKA 1. Hlavní váhu zkoumání didaktika NESMĚŘUJE na: a) Na cíl, kterého je potřeba dosáhnout Předškolní didaktika b) Obecná didaktika c) Předmětová didaktika d) Didaktika žáků se speciálními potřebami Učebnice a skripta 17. Pojmová didaktická analýza učiva znamená: a) Vytvoření žebříčku. Prodám knihu: SKALKOVÁ, Jarmila.Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007.

Výsledky 1 - 20 z 928 pro vyhledávání 'předmětová didaktika', Obecná didaktika mateřského jazyka / Autor Janáček, Gustav, 1903-1983 Vydáno 1947 . Témata: vysokoškolská skripta 38 textbooks (higher). ROTPORT, M. 1DP520 Didaktika předmětu práce ve fiktivní firmě: učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Učitelství ekonomických předmětů. Oeconomica, Praha, 2008. ISBN 978-80-245-1360-7 2. Didaktika obecná, oborová a didaktiky předmětové. Dějiny pedagogiky. 3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Moderní realizace kurikula v pedagogické praxi. 4. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Didaktické principy a zásady. Výběr učiva a jeho strukturace. 5. Vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické. Datum Probíraná témata 4.11. Úvodní informace učebnice, odborné biochemické knihy (Voet atd.), internetové zdroje, animace, nástup do školy, pedagogické dokumenty, školní řád, tematický plán, příprava na vyučován

Video: E-kniha: Obecná didaktika - Jarmila Skalková Knihy

Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies Didaktika dospělých kniha od: Je totiž součtem uměle vytvořených kategorií a názvosloví - naprosto klasická teoretická skripta. Silně teoretická a silně k ničemu, pokud potřebujete nějaké rady ke vzdělávání dospělých. Obecná didaktika 2014

Knihy - Obecná didaktika bazár. Predajte ľahko a rýchlo na Bazoš.sk. Cez 400 tisíc užívateľov za deň. Nájdite čo potrebujete vo Vašej kategórii Vyberte si co potřebujete z 34 aktuálních inzerátů didaktik. Nebo zadejte inzerát zdarma a rychle prodejte nepoužívané zboží na největším internetovém bazaru Prodám různí - Skripta didaktika Didaktika Tv pro spec. pedagogy, PhDr. Vl. Krásová, Ftělesné kultury UP Olomouc 1993; Skripta Obecná a školská ergonomie, Prof. O Sláma, UP Olomouc Pdf 1994; Skripta Etika ve společnosti a v povoláních, Doc. I. Hodovský, UP Olomouc Pdf 1994; Skripta Camphillské hnutí, Péče o mentálně postižené, PaeDr Nabídka skript a studijní literatury Datum poslední změny: Čtvrtek 15. března 2001 . Objednávky skript můžete posílat elektronicky na adresu vedoucí edičního střediska paní Z. Holubové.Skripta zasíláme pouze na fakturu didaktika 1 obecná škola (forma výuky) 1 vyučovací metody 1 základní školy 1 Author Nelešovská, Alena, 1950-2017 1 Spáčilová, Hana, 1949- 1 Univerzita Palackého

učebnice a jazykové slovníky / vysokoškolská skripta a učebnice; Obecná didaktika Vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování . základní informace. Pedagogika Věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti. Původ názvu v antickém Řecku - paidagógos - otrok pečující o děti ze zámožných rodin (pais - dítě, agein - vést), poté se výraz přenesl do antické latiny paedagogus - vzdělaný otrok, ale i učitel. Z latiny výraz převzala řada.

Kniha: Obecná didaktika -- Pro studium a praxi; Autor: Zormanová Lucie; Přehled pojmů, stěžejních problémů a témat obecné didaktiky. Srozumitelný a komplexní vhled do problematiky, propojení teoretic.. 1 Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.

Didaktika (obecná didaktika) je vymezována jako teorie vzdělávání a vyučování. Zabývá se problematikou vzdělávacích obsahů, které se jako společensko-historické zkušenosti lidstva stávají v procesu vyučování individuálním majetkem žáků II. Didaktika pedagogiky 1. Didaktika jako věda a systém didaktických disciplín: obecná didaktika, školní didaktika, ontodidaktika, oborové didaktiky a další. Základní charakteristika didaktiky pedagogiky jako jedné z didaktických disciplín (zaměření, obsah, cíle) a vztah didaktiky pedagogiky k ostatním didaktickým.

Speciální didaktika (předmětová didaktika, metodika) •Teorie vyučování konkrétního odborného předmětu daného oboru (didaktika fyziky, matematiky, elektroniky, zbožíznalstvíatd.). •Zabývá se předměty, z nichž každý má svou specifičnost, která spočívá v jejich zaměření. Obecná didaktika abstrahuje od konkrétního vyučo- 19 vacího předmětu, má velmi blízko k pedagogické psychologii. Speciální didaktiky se zabývají teorií vyučování v určitých oborech, vyučovacích předmětech či na různých stupních a typech škol -1- UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA - KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Uitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc. PaedDr. Markéta Peþivová, CSc. RNDr Obecná pedagogika Kolář 4 20 10 30 Z Zk Obecná didaktika 1,2 Vališová 4 4 30 20 50 Z,Z Zk Vývojová psychologie Helus 3 20 10 30 Z Zk Sociální psychologie Koťa 3 20 10 30 Z Zk Pedagogická psychologie Jedlička 4 20 10 30 Z Zk Základy sociologie Kopecký 3 20 20 Z Zk Sociologie výchovy Koťa 3 20 20 Z Zk Teorie výchovy Jedlička 3. Doporučení: Předměty společného základu učitelského studia na FI MU v Brně by bylo vhodné absolvovat v pořadí: a) Z290 vývojová a sociální psychologie pro učitele, b) Z 390 Školní pedagogika, c) Z391 Obecná a alternativní didaktika, d) Z090 Speciální pedagogik a. Předmět Z291 Filosofie - kdykoli

Obecná didaktika - Zormanová Lucie Knihy Grad

Brabcová, R. a kol., Didaktika českého jazyka pro studium učitelství na prvním stupni základní školy, SPN, Praha 1990 Hauser, P. - Ondrášková, K., Základy didaktiky českého jazyka pro první stupeň základní školy, MU Brno 1991, skripta Styblík, V. a kol., Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 2. ročník. tel.: +420 549 491 951 mob.: +420 608 877 315 email: email@spolecenskeknihy.c Skalková, Obecná didaktika (str. 27-61). Tématem je otázka výchovy jako formace lidské schopnosti k společenství. Dále půjde o vztah výchovy k rozhodujícím sférám života společnosti, úlohu vzdělávání v ekonomice a v sociálním životě společnosti Obecná pedagogika usiluje o systematizaci a interpretaci základních pedagogických jevů a zákonitostí a o vyvození obecně platných pedagogických norem. Obsah obecné pedagogiky je tvořen dvěma problémovými okruhy: Didaktika původně zahrnovala celou teorii vzdělávání (systém vyučování, obsah vzdělání,. E-learning možnosti a jeho aplikace prostřednictvím aktivizace studujících 4 1 E-learning a možnosti využití aktivizačních prostředků Cíle Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni

Obecná pedagogika - skripta - Seminarky

Vyhledávání: obecná pedagogika Doporučená témata mezi výsledky: obecná pedagogika (32) general educational science (11) pedagogika (7) výchova (5 Polsko (3) didaktika (3) filozofie výchovy (3) výchova a vzděláván í (3) školní výchova (3. obecná didaktika, obecná pedagogika: katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta) Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta) telefon, mobil: 553 46 2717 učební texty, skripta, výukové programy, příručky učební texty, skripta, výukové programy, příručky: Nauczanie na odleglość -stan i perspektywy na uzczelniach wyzszych (w Republice Czeskiej) Josef Malach: Year: 2008: prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy) Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů.

cvicebnice UJE

Blok 1: Obecná didaktika a pedagogika, somatický a psychomotorický vývoj dítěte. Blok 2: Poskytnutí předlékařské první pomoci. Plavání dětí 0-3 roky, vaničky vč. praktické ukázky. Blok 3: Příprava plánu kurzu a jednotlivých lekcí, stanovené cílů. Plavání dětí 0-3 roky-pokračování učební texty, skripta, výukové programy, příručky Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E Václav Slovák , Dana Kričfaluši , Rudolf Peter , Roman Maršálek , Boleslav Taraba , Jiří Kalina , Michal Haluzík , Zuzana Navrátilová , David Pavlíček další autoř

Materiály ke studiu - Pedagogická fakulta UJE

Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie vyplňuje citelnou mezeru v naší odborné literatuře, kterou je kvalitní učebnice didaktiky středoškolské matematiky. Publikace má za cíl jednak pomoci výuce didaktiky a historie matematiky, ale hlavně být zdrojem inspirace pro středoškolské učitele. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Životopis Pracoviště. Ústav pedagogických věd FF MU budova C, čtvrté patro, místnost č. 4015 Arna Nováka 1, 602 00 Brno 549 49 6521 svaricek@phil.muni.c b) Odkaz na část tištěné vícesvazkové publikace (kniha, učebnice,skripta) Akademický slovník cizích slov. I. díl, A-K. Praha : Academia, 1995. ISBN 80-200-0523-4. Ottův slovník naučný : Ilustrovaná encyklopedie obecných znalostí Didaktika školní tělesné výchovy. Garant: prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. Klíčová období ve vývoji školní tělesné výchovy (trendy, curriculum, podmínky atd.) Motorická docilita a specifikace tělesné zátěže žáků a studentů (mladší, střední a starší věk

Didaktika - Pedagogik

Skripta Obecná didaktika Stav zboží Použité , Doba dodání (od obdržení platby) 2-3 dny , Opotřebení Nepoškozená , Stav Použitá - nepoškozená , Vazba Měkká , Další informace Ilustrac obecná didaktika, srovnávací pedagogika, kurikulum, garant pedagogicko-psychologické složky učitelské přípravy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na OU: katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta) učební texty, skripta, výukové programy, příručky. INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA Atributy pedmtu Kód pedmtu: CZ54 Rozsah pedmtu: 26 hodin za semestr Zaazení pedmtu ve studijních plánech: 1. roník navazujícího magisterského studia programu Stavebn A. Obecná a teoretická fyzika . A3.4 Termodynamika. Teplota a její fyzikální význam, měření teploty, teplotní stupnice. A11.3 Optika. Vlnová optika - koherence, interference, realizace koherentních vln, lasery. Aplikace interference. B. Obecná didaktika fyziky. B 7. Úlohy ve vyučování fyzice a její řešení. C. Konkrétní.

Obecna didaktika e kniha Sleviste

Pedagogika - analýza vybraných knih. Jedná se o subjektivní výtah nejdůležitějších myšlenek z následujících knih: Didaktika velká od Jana Amose Komenského, O výchově Johna Locka, Platónovy Ústavy, Demokracie a výchova Johna Deweyho a Emil, čili o vychování od Jeana Jacquese Rousseaua Czech it UP! 5 (úroveň C1, cvičebnice) Skripta a studijní opory 1. vydání, 2019, 68 stran, ISBN 978-80-244-5593-

V rámci univerzity - oborová didaktika (fyzika), Geofyzika, Speciální teorie relativity, Práce s talenty v přírodních vědách a matematice učební texty, skripta, výukové programy, příručky: Obecná didaktika: COBDI: Obecná didaktika: COPE1: Obecná pedagogika 1: COPE2: Obecná pedagogika 2: DIPB: Seminář k. Název: Didaktika matematiky - Jak učit matematiku zajímavě a užitečně. Autor: Josef Polák. Titul je zařazen do žánrů: Učebnice, vzdělání › Odborné příručky; Učebnice, vzdělání › SŠ - Matematika a geometrie; Učebnice, vzdělání › Pedagogika, metodika výuky; ISBN: 978-807239-449-5. EAN: 9788072384495. Objednací. Úvod; Obchodní podmínky; Kamenná prodejna; Kontakt, údaje o firmě; Doprava již od 70,- - Zásilkovna, Česká Pošta, DPD; Antikvariát Praha; Antikvariát Brn

 • Časopis kreativní nápady.
 • Kamna bullerjan výrobce.
 • Příchod ježíška mp3.
 • 10 minute yoga.
 • Suchý trávník.
 • Pánské ocelové hodinky.
 • Drakobijec.
 • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel 2018 vzor.
 • Inkvizitor kniha.
 • Ramenní kloub u psa.
 • Oslava 12. narozenin.
 • Obchod reba.
 • Tg masaryk zajímavosti.
 • Černá mast na záněty.
 • Outbrední deprese.
 • Oscar niemeyer.
 • Ms 2018 hokej.
 • Odolná jabloň.
 • Samolepky na zeď kamenný obchod praha.
 • Den ozbrojených sil.
 • Mobidik velryba.
 • Soudní dvůr evropské unie zajišťuje.
 • Uptown funk ft bruno mars.
 • Spirála orlová.
 • Balonek na vyplach pochvy.
 • Hypericum perforatum c30.
 • Kráska a zvíře 2014 online.
 • Tyrkysové doplňky na svatbu.
 • Stock produkty.
 • Přeprava kol autem v rakousku.
 • Penzijní fond stabilita.
 • Su 22.
 • Mudr. richard strýček.
 • Velux balkon cena.
 • Fototyp.
 • Grace kelly deti.
 • Jezero erie.
 • Metoda příběhu.
 • Kvalitní čokoláda brno.
 • Vojenská dieta.
 • Baby nebude sedět v koutě anglicky.